Author Archive

JEDYNY INTELIGENTNY GATUNEK

Jesteśmy jedynym gatunkiem na Ziemi, który dysponował dostateczną inteligencją na to, by wykształcić mowę i pismo, co pozwala nam wykorzystywać mądrość naszych ojców i przodków. Doprowadziło to do rewolucji nauko­wej w ostatnich trzech stuleciach i dzięki temu człowiek stał się naczelnym stworzeniem na naszej planecie. Po­zwoliło to nam także na lepsze poznanie naszej natury a głownie procesów myślowych. Moglibyśmy oczekiwać, że batalia o to została ostatecz­nie skończona w 1859 roku publikacją Darwina O po­chodzeniu gatunków. Teoria Darwina o ewolucji człowieka dzięki przetrwaniu jednostek najlepiej przystosowanych wywołała ogromną reakcję.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

DZIĘKI EWOLUCJI

Bitwa rozgorzała gwałtownie w ciągu następnych lat, zwłaszcza podczas debaty publicz­nej w czerwcu 1860 roku między biologiem T. H. Hux- leyem, występującym w imieniu Darwina, a biskupem Wilberforce z Oxfordu, reprezentującym Boga. Biskup wyśmiał tezy Darwina, kończąc sarkastycznym zapytaniem Huxleya o to, czy ten wywodzi się od małpy ze strony babki czy dziadka. Huxley po mistrzowsku zaprezento­wał dowody na istnienie ewolucji i zakończył stwierdze­niem, że wolałby mieć za przodka małpę niż taką prosty­tutkę intelektualną jak biskup (na co pani Brewster zemdlała i musiano ją wynieść, przez co zyskała nie­śmiertelną sławę).Ale bitwa nie była skończona. Zwolennicy Boga jedy­nie się wycofali, aby opatrzyć rany i przegrupować się. Fakt, że ciało człowieka powstało dzięki ewolucji niższych zwierząt, akceptuje się niemal powszechnie, umysł nasz jednak nie jest zaliczany do tej samej kategorii.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

BADAJĄC LUDZKI UMYSŁ

Nawet niektórzy najwięksi badacze zajmujący się ludzkim umy­słem nie uważają, że jest on jedynie wynikiem bardzo użytecznej ewolucji mózgu i że procesy myślowe są cał­kowicie uzależnione od reakcji fizycznych, które występu­ją w złożonym organizmie. Jedynym poglądem, jaki może przyjąć optymista, jest to, że mózg tłumaczy rozum. Oka­zuje się to bardziej wiarygodne, w miarę jak powoli wyjaśnia się fantastycznie złożone kierowanie wszystkimi elementami procesów myślowych przez mózg.Co więcej, antyspołeczne występki zboczeńców seksual­nych i jednostek agresywnych czy spekulantów są leczone za pomocą operacji mózgu czy odpowiednich lekarstw; marzenia i inne elementy snu, strach, wspomnienia’ i ró­żne emocje, mogą być kontrolowane impulsami elektrycz­nymi przepływającymi przez odpowiednie części mózgu.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

WZRASTAJĄCA WŁADZA

Ta wzrastająca władza nad umysłem i wynikające stąd ograniczenie wolności może w przyszłości stworzyć ogrom­ne problemy społeczne, a już w tej chwili wkracza na grunt prawa karnego. Ale jest to jedynie cienki koniec kima; nie ma widocznej przeszkody stojącej na drodze fizycznej kontroli mózgu nad umysłem w celu zatrzyma­nia odchyleń. Możemy oczekiwać, że w końcu cały świat umysłu ulegnie redukcji do świata fizycznego.Dla wielu sytuacja taka wcale nie jest optymistyczna, a wręcz przeciwnie, jak najbardziej pesymistyczna. Będą oni opłakiwać utratę spontaniczności i artystycznej inspi­racji, kiedy człowiek zostanie zredukowany do roli ma­szyny. Twierdzą, że człowiek stanie się niczym innym jak robotem.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

UŻYCIE INTELIGENCJI CZŁOWIEKA

Jest to absolutny nonsens; człowiek zawsze za­chowa wspaniałe twórcze możliwości kreowania dzieł sztuki, które dadzą innym ludziom wielką satysfakcję emocjonalną. To, że umiemy leczyć pewne choroby psy­chiczne, nie powoduje zamienienia, pacjenta w robota rzeczywistości staje się on po leczeniu bardziej war­tościową istotą ludzką. Tego typu osiągnięcie możemy zawdzięczac nowym horyzontom myślowym, zdobytym w ostatnim stuleciu, dzięki temu, co nazywamy rewolu­cją umysłową.Optymiści wyrażają nadzieję, że człowiek użyje swej inteligencji, aby udoskonalić siebie samego i w ten sposób przyspieszyć zrozumienie siebie i panowanie nad sobą i otoczeniem. Doskonalenie siebie nie nastąpi w powol­nym biegu naturalnej ewolucji, kiedy to zauważalne zmiany pojawiają się po milionach lat, lecz w ciągu dzie­siątek lat. Przykładem tego jest stworzenie sztucznych srodkow wspomagających proces intelektualny. Pozwoliły one na wysłanie statków kosmicznych na Księżyc i plane­ty układu słonecznego. Osiągnięto już wiele, a jeszcze więcej dowiemy się o umyśle w niedalekiej przyszłości.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.