Author Archive

POWAŻNA I POCZCIWA PRACA

0 pierwszym tomie tej poważnej i poczciwej pracy Przegląd Lwowski we wrześniu 1880 r. tak się wyraził: „W Krakowie, w tym ognisku naszego umysło­wego, narodowego życia wyszła spod prasy drukarskiej piękna ksią­żka pt. „Bieczem i Krzyżem” przez Leliwę, autora „Wielkiej rodziny w wielkim narodzie”, napisana w sposób tak porywający poetyczny, z taką gorącością ducha i sercem na wskroś wierzącego, że czytając tę piękną publikację trudno oderwać się od niej – przez cały czas pozostaje się jakby pod wpływem słów porywającego mówcy, pod wra­żeniem przesuwających się przed oczyma naszymi barwnego pądzla róż­norodnych obrazów”.  

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

OD WIARYGODNYCH LITERATÓW

My zaś dodamy, że słyszeliśmy od wiarygodnych literatów, którym autor w manuskrypcie drugą i ostatnią część swej pracy czytał, iż ta jeszcze wyżej się wznosi nad pierwszą i zlewa­jąc się w całość znakomitego dzieła pod względem nauki, głębokich myśli i uroku – najpiękniejszej polszczyzny zaszczytne miejsce w literaturze naszej zajmie. – Czekajmy – przekonajmy się, a wówczas osądzimy”Na łamach krakowskiego Ekonomisty Narodowego przez cały 1896 r. wielokrotnie reklamowany był „Rozkład geograficzny jazdy kolejami w Galicji i na Bukowinie przez…” U. Wareg-Massa]skiego, zaś pod koniec listopada tr. jednorazowym ogłoszeniem krakowskie Wydawnic­two Groszowe im. Tadeusza Kościuszki propagowało kilkanaście swoich publikacji (kalendarze, śpiewniki, broszurki o treści historycznej, prawnej, gospodarczej, higienicznej i in.)

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

UWAGA NA KILKA CZASOPISM

W tymże roku jedno­razowym ogłoszeniem zwrócono uwagę na kilka czasopism, z których częśó się nie zachowała bądź nie posiada nawet wyczerpującego i wiarygodnego opisu bibliograficznego. Z uwagi na to ogłoszenie ma dzisiaj o wiele większe znaczenie niż zwyczajny anons reklamowy. Zasługuje też chyba na zacytowanie w całości, skoro zawiera szcze­góły raczej nieznane bibliografom i historykom prasy. „Przedświt (rok IV) Lwów. Dwutygodnik dla kobiet, kosztujerocznie zŁr. 3,60.Szkółka Domowa (rok II) Lwów. Tygodnik ilustrowany dla dzieci i młodzieży, kosztuje przy Przedświcie rocznie dr. 1,40. Przewodnik Zdrowia (rok II) Berlin. Miesięcznik, redagowany po­pularnie z celem ogólnej oświaty na polu zdrowotności ludzkiej. Ko­sztuje rocznie ir. 1,40, wzgl. r.s. 1, wzgl. mr. 2

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

POLITYCZNO- EKONOMICZNE CZASOPISMA

Polityczno-ekonomiczne-społeczne i literackie czasopisma:Polski Lud (rok VI) Dębica. Dwutygodniowe, ilustrowane poli­tyczno-ekonomiczne czasopismo dla ludu, kosztuje półrocznie 1 dr.Gazeta Samborska (rok III) Sambor. Dwutygodnik, a od 1 lipca 1896 trzy razy na miesiąc, kwartalnie 1 ńr.Gazeta Sanocka (rok II) Sanok. Tygodnik, kosztuje kwartalnie złr. 1,50.Gazeta Brodzka (rok II) Brody. Dwutygodnik. Kwartalnie dr. 1,10 rocznie 4,15.Związek Chłopski (rok III) Nowy Sącz. Wychodzi trzy razy na miesiąc, półrocznie 1 ir.Prawda (rok I) Kraków. Wychodzi trzy razy na miesiąc (poświęco­ne również sprawom religijnym), kosztuje kwartalnie 50 ct.Przegląd Wszechpolski (rok II) Lwdw. Dwutygodnik z dodatkiem hadlowo-geograficznym; kosztuje półrocznie 3 Ar.Gwiazdka Cieszyńska (r. XLIX) Cieszyn. Tygodnik, kosztuje kwar­talnie 2łr. 1,15″

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

NAJOBSZERNIEJSZE OGŁOSZENIE

Najobszerniejszym ogłoszeniem, bo zajmującym całą kolumnę, Księgarnia Krakowskiej Spółki Wydawniczej Polskiej reklamowała No­wą Bibliotekę Uniwersalną. Najchętniej i najczęściej w Ekonomiś­cie Narodowym reklamowali swoje publikacje wydawcy książek i czaso­pism związanych z rolnictwem, jak Antoniego Popiela „Podręcznik do hodowli bydła rogatego”, „Praktyczny bartnik”, Ziemianin poznański,Poradnik Gospodarki i lwowski Rolnik . Przy pomocy ogłoszeń Eko­nomista Narodowy reklamował sam siebie w dodatku. Znacznie większą rolę w propagowaniu publikacji odgrywały ogło­szenia w niektórych tygodnikach dla ludu. Wśród nich niepoślednie miejsce zajmują Krakus i Niedziela. W pierwszym głównie reklamowała swoje wydawnictwa Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej w Krakowie, w drugim – lwowska Macierz Polska.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

W OBYDWU TYGODNIKACH

W obydwu tygodnikach posługiwa­no się raczej nie spotykaną w pismach galicyjskich gamą ogłoszeń małych i dużych, jednokrotnych i wielokrotnych (w brzmieniu iden­tycznym lub mutowanym), w rankach i bez ramek, poświęconych jednej publikacji lub zbiorowi poblikacji. Obydwa tygodniki – można by rzec – specjalizowały się w reklamowaniu wydawnictw. Innych ogło­szeń przynosiły bardzo mało. Krakus zaczynał od propagowania broszurki o ^naczeniu nie dają­cym się przecenić i bez charakterystycznej dla reklamy przesady donosił:„Nakładem Towarzystwa Opieki Zdrowia w Krakowie wyszły i są do nabycia: „Wskazówki żywienia i pielęgnowania dzieci w pierwszym ro­ku życia podane przez prof. dr. M. L. Jakubowskiego. Cena: 1 egzem- pl. 10 ct., z przesyłką 12 ct. 100 egzempl. kosztuje 5 ztr. 

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

GODNA NAJWIĘKSZEGO ROZPOWSZECHNIENIA

Książeczkę tę uznała C.K. Krajowa Rada Zdrowia za godną jak największego rozpowszechnienia, a Wysokie C.K. Namiestnictwo we Lwowie zaleciło okólnikiem z d. 24 grudnia 1090 r. do 1. 93077 wszystkim C.K. Starostwom rozpowszechniać ją .Książeczka ta powinna być w każdym domu, gdzie jest małe dzie­cko, jeśli rodzice chcą zdrowo je wychować” Zaraz potem redagujący Krakusa K. Bartoszewicz oferował prenu­meratę zeszytowego wydania dzieła o. Didona pt.”Jezus Chrystus”. Następnie czytelnicy otrzymali wiadomość o Władysława Lesz­czyńskiego „Podręczniku dla owczarza*’ i „Katalogu Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej w Krakowie” w posiaci obszernego ogłoszenia zawierającego w układzie alfabetycznym 110 opisów . 

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

PRZEZ PIĘĆ KOLEJNYCH LAT

Odtąd przez pięć kolejnych lat taż Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej w Krakowie polecała albo pojedyncze dzieła, albo ich zestawienia, a to „utwory poetyczne Podolanki” (Maria Sandoz), „dzieła ogrod­nicze” , „Przewodnik praktyczny”, ks. J. A. Łukaszkiewicza „Nabo­żeństwo żołnierza”, „Nową Bibliotekę Uniwersalną”, świeżo wydaną nakładem Towarzystwa Opieki Zdrowia w Krakowie książeczkę J. Ba- rzyckiego „0 pielęgnowaniu zdrowia dla użytku ludu wiejskiego…”, dzieło lub dzieła ks. Sebastiana Kneippa o leczeniu, książki szkol­ne i „nagrody pilności”, kalendarze, „wydawnictwa Biblioteki Kór­nickiej”  „kazania i mowy” oraz inne „pożyteczne, a tanie książ­ki”.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

INNI WYDAWCY I KSIĘGARZE

Inni wydawcy i księgarze raczej nie korzystali z usług re­klamowych Krakusa, z czym bynajmniej nie stoi w sprzeczności fakt pojawienia się kilku ogłoszeń Księgarni K. Bartoszewicza, Admini­stracji Wydawnictw Macierzy Polskiej i Księgarni Katolickiej w Poz­naniu, a także Wydawnictwa Czytanek dla Ludu . Księgarnia Spółki Wy­dawniczej Polskiej w Krakowie używała więc Krakusa do reklamowania wydawnictw własnego nakładu oraz posiadanych na składzie. Stąd rzadko który numer Krakusa ukazywał się bez choćby jednego ogłosze­nia tej firmy. Czym Krakus był dla Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, tym Niedziela dla Macierzy Polskiej. 

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.