Archive for the Czarne dziury Category

ROSNĄCY BUNT

Zadajemy sobie oczywiście pytanie, co powoduje ten rosnący bunt przeciw nauce i życiu opartym na zdrowym rozsądku. Wydaje się, że przyczyna tego ma ogólniejszy charakter. Żyjemy w świecie, który z pewnością jest nie­pojęty. Pytamy się, jak i dlaczego istniejemy, co było początkiem wszystkiego, a co będzie końcem, czym jest czas i przestrzeń, oraz stawiamy wiele innych pytań, na które odpowiedzieć jest niemożliwością. Zwykle możemy wybrnąć z tego kłopotu zamykając oczy, spuszczając gło­wy i nie zastanawiając się nad odpowiedzią na pytania dotyczące naszej egzystencji. Kieiy jednak podniesiemy wzrok i zauważymy, jak zadziwiający jest nasz świat, stwierdzamy, że toniemy w morzu idei, domysłów, śmia­łych przypuszczeń i wierzeń.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

KU WYSPIE NADZIEI

Każde z nich ciągnie nas ku innej wyspie nadziei i bezpieczeństwa, jak szczątki roz­bitego statku. Wielu z nas w końcu osiada i zadomawia się na najlepszej wyspie wiary, jaką udało mu się zna­leźć. Niektórzy starają się walczyć dalej, lecz często rzu­cają zawistne spojrzenia na tych, którzy przyjęli już okre­ślone poglądy.Nawet ci, którzy mają już ustalone odpowiedzi na py­tania dotyczące naszego istnienia, w dalszym ciągu są świadomi istniejących niewiadomych. Odpowiedzi dawa­ne tym, którzy wierzą, są niejasne i pełne dwuznaczności i nie zawsze mogą być tak zadowalające, jak się począt­kowo wydawało. Dawne wierzenia mogą okazać się nie­odpowiednie w miarę dorastania i dojrzewania, w mo­mencie kiedy jest się postawionym przed nowymi proble­mami, które trzeba rozwiązać, i decyzjami, które trzeba podjąć.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

SPRZECZNOŚĆ Z ODKRYCIAMI

Mogą one nawet stać w sprzeczności z ostatnimi odkryciami naukowymi, co u wierzących bywa przyczyną ogromnego stresu psychicznego. Jednak potrzeba odpo­wiedzi na pytania dotyczące istnienia jest we współczes­nym świecie ogromna. Musimy czuć, że rozumiemy nasze otoczenie, tak abyśmy byli lepiej przygotowani do sta­wiania czoła ewentualnym zagrożeniom z jego strony.Bezpieczeństwo, które daje wiara, wydaje się pozornie tego samego rodzaju, co bezpieczeństwo zapewnione przez naukę. Dla tych, którzy wierzą, naturalny bieg rzeczy jest taki, a nie inny, ponieważ tak chce Bóg, obce istoty, gwiazdy lub inne, odległe moce. W nauce istnieje, podobny przypadkowy łańcuch wyjaśnień.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

ODLEGŁE SIŁY

Jednak odległe siły, do których apelują fanatycy, mają zbyt dużo cech atrakcyj­nych, których nie zawiera naukowy świat przyczyn i skutków.Wielu z nas nie grzeszy cierpliwością. Życie jest krót­kie, a my chcemy jak najszybciej osiągnąć maksimum zadowolenia. Oczekujemy zwłaszcza natychmiast odpowie­dzi na pytanie, dlaczego świat jest taki, jaki jest. Zmu- szem jesteśmy do podejmowania ważkich decyzji życio­wych na podstawie posiadanego obrazu świata. Nie mo­żemy czekać, aż długi łańcuch przyczyn zostanie odkryty przez cierpliwą analizę naukową, zwłaszcza że im ten ancuch jest dłuższy, tym mniejsze ma znaczenie prak­tyczne dla ludzi.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

MATERIA I ATOMY

Stwierdzamy, że materia składa się z atomow, lecz kiedy okazuje się, że atom posiada we­wnątrz jądro, które zawiera cząstki elementarne, te zaś z kolei zawierają kwarki, to gubimy się i przestajemy się tym interesować, zwłaszcza iż należy się spodziewać, że kwarki mają jeszcze składniki wewnętrzne, które posia­dają komponenty, a te również są złożone i tak dalej bez końca.Wytłumaczenie naukowe nie jest więc wytłumaczeniem prawdziwym, ponieważ nigdy się nie kończy. W dalszym ciągu istnieje następne wyjaśnienie, które oczekuje od­krycia. Stanowi to całkowite przeciwieństwo sentencji słynnego prezydenta amerykańskiego Trumana, która znajdowała się na jego biurku i brzmiała: „Dolar zatrzy­muje się tutaj.” I rzeczywiście, tak się dzieje według tych którzy w to wierzą.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

RELIGIA WYGRYWA Z NAUKĄ

Dolar zatrzymuje się koło swego boga lub czegokolwiek, co go oznacza. Akt wiary potrafi zapew­nie człowiekowi dolary na resztę życia pod warunkiem, ze akt ten jest dostatecznie silny. Wydaje się, że tego nauka dokonać nie umie.Drugą cechą, która powoduje, że religia wygrywa z nauką, jest to, iż wiara może być wszechogarniająca i potra­fi wyjaśniać każdą dziedzinę życia na Ziemi, nie ograni­czając się tylko i wyłącznie do jakiejś jego części. Metody naukowe dają się stosować jedynie do zjawisk powtarzal­nych, a próba osiągnięcia tej powtarzalności powoduje często zanikanie tych zjawisk lub poważne ich zniekształ­cenia.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

WYMAGAJĄCY SYSTEM

Dzieje się tak szczególnie w przypadku naszych uczuc, doświadczeń, wyobraźni oraz twórczości, tak że rzeczywiście wszelkie doświadczenia duchowe wydają się byc poza zasięgiem nauki. Przykładem tego jest akt mi­łosny oglądany w laboratorium chłodnym okiem naukowcow, co poeta określił słowami: „Utraciliśmy miłość daw­no temu i teraz pozostał nam tylko akt.” Powyższe ogra­niczenie stawia większą część ludzkiego doświadczenia poza możliwościami zbadania przez naukę. Tu zręcznie wkracza wiara i wszystko wyjaśnia.Sprawny, wszechogarniający system, zdolny wyjaśnić wrogi Wszechświat, powoduje, że religia i fantazja o wie­le lepiej niż nauka trafiają do przekonania przeciętnego człowieka.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

WIĘKSZE ZROZUMIENIE ŚWIATA

Naukowiec również może uchwycić się religii jak brzytwy, gdy życie jego będzie się staczało w odmęt wieczności. Pewność, której badacz poszukiwał przez całe swoje krótkie życie, może być zdobyta w ciągu ostatnich lat, dni czy minut życia dzięki odrzuceniu reguł nauko­wych, którymi dotychczas się kierował.Istnieje jeszcze inna cecha nauki, która równie dobrze może przyczyniać się do upadku ducha nauki. W miarę jak zwiększa się zrozumienie świata, rozszerza się rów­nież niewiedza. Dzieje się tak, ponieważ osiągnięcia ujaw­niają nieznane dotąd problemy. To tak, jak gdyby nasz świat znajdował się na powierzchni balonu, a to co nie­znane wokół niego.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

ROZSZERZANIE SIĘ ZNANEGO ŚWIATA

Kiedy balon powiększa się, rozszerza się świat znany, ale to samo dzieje się również z prze­strzenią dokoła niego, z którą nasz świat się styka, i tym samym zwiększa się nasza niewiedza. Ta rosnąca niewie­dza może w końcu podkopać pewność starzejącego się nau­kowca o tym, że kiedykolwiek zrozumie świat dzięki ana­lizie naukowej. Problem ten jest natychmiast podchwy­tywany przez przeciwnika nauki, który otrzymał doskona­ły dowód na to, w jak niewielkim stopniu nauka przy­czynia się do poznania świata. O ile więc łatwiej zwrócić się do sił nadprzyrodzonych w tej czy innej postaci!Oczywiście, moce posiadane przez bogów wywołują gro­zę.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.