Archive for the Czarne dziury Category

W UMYSŁACH WIERZĄCYCH

W umysłach wierzących wzbudzają nastrój czci i uni­żenia. Bogowie muszą być przebłagani, aby siły te nie skierowały się przeciwko samym wierzącym. Tak więc praktyki oddawania czci niepoznawalnym bogom rozwi­jają się i przenikają całe życie. Poprzez zapewnienie o ni­cości człowieka w obliczu Boga, o jego słabości w porów­naniu z Wszechmogącym i tym podobne porównania, wierżący stawia niepoznawalne w takiej pozycji, że nie za­graża ono jego życiu. Wierzący tak pokierował niepozna­walnym, że staje się ono nieszkodliwe.Ten proces obłaskawiania niepoznawalnego miał zasad­nicze znaczenie w dawnych epokach, kiedy nauka nie by­ła dostatecznie rozwinięta i człowiek o wiele bardziej zdany był na łaskę żywiołów natury.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

SZEROKIE PRAKTYKI

Dziwne jednak, że nadal jest to szeroko praktykowane, chociaż człowiek dys­ponuje bronią uzyskaną w wyniku rewolucji technicznej. Broń ta w sposób oczywisty nie zdała egzaminu w neu­tralizowaniu zagrożenia ze strony tego, co nieznane.Choćbyśmy nie wiadomo jak się starali, to niewytłu­maczalne nie zniknie. Zawsze będzie budzić w nas niepo­kój i pozostanie nam wyłącznie zjednywanie go sobie po­przez wiarę w siłę nadprzyrodzoną, chyba że jesteśmy przygotowani na to, by stawić mu czoło i przyjąć walkę z tym, co dziwne i niewytłumaczalne. Aby tego dokonać, musimy pozbyć się utartych poglądów i odrzucić bezpie­czne schronienie, które daje nam wiara.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

ATAK NA NIEZNANE

Do ataku na nie­znane musimy rzucić całą naszą wiedzę, tę z przeszłości i teraźniejszości, jak również wszystkie nadzieje na przy­szłość. Jedynie pod tym warunkiem możemy zacząć ro­zumieć to, co nas otacza, a wydaje się niepojęte. Nie zna­czy to, że dojdziemy w ten sposób daleko, ale nawet krok lub dwa w mrok nieznanego mogą być warte miliony mil, które przebywamy z zasłoną wiary na oczach. Jeżeli nie podejmiemy ryzykownej podróży w nie­skończoność, która jest pełna nieznanych niebezpieczeństw wywołujących koszmary, prawdopodobnie stworzymy cy­wilizację, oddającą się czci tego, co niepoznawalne. A to byłoby największym niebezpieczeństwem grożącym każ­demu z nas, równoznacznym z upadkiem naszej kultury, a nawet samej ludzkości.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

SPOJRZENIE NA CYWILIZACJĘ

Możemy to lepiej ocenić, jeżeli spojrzymy na dawne cywilizacje, które kwitły na Ziemi przez jakiś czas i póź­niej zamierały. Na przykład, takie cywilizacje jak sumeryjska, egipska i aztecka istniały przez wiele stuleci. Osią­gnęły one najwyższe szczyty w sztuce i naukach prakty­cznych, jednak w żadnej z nich wiedza o otaczającym świecie nie zaszła daleko. Przez ponad dwa tysiąclecia cywilizacja sumeryjska, na przykład, była kolebką kultu­ry na Bliskim Wschodzie i stworzyła znakomite systemy prawne i rolne. Jednak całkowita zależność Sumerów od bogów świątyń i natury spowodowała, że ludzie ci nie do­strzegali zbyt wiele. Całe życie kierowali się znakami boskimi.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

BEZPIECZEŃSTWO I SPOKÓJ

Bezpieczeństwo i spokój, osiągnięte przez rozwi­nięte społeczeństwo sumeryjskie, nie było wystarczające do opanowania sił natury i oparcia się najazdom sąsied­nich, mniej rozwiniętych ludów. Podczas gdy Sumerowie zastanawiali się nad tym, czy znaki dawane przez bogów są sprzyjające, nie zważający na nic barbarzyńcy napa­dali i plądrowali ich miasta, niszcząc ich cywilizację.Podobnie było z Aztekami. Stworzyli oni poprawny ka­lendarz, system liczenia, który obejmował zero, i osiągnęli wysoki poziom w architekturze i sztuce. Społeczeństwo ich było zurbanizowane, a głównym miastem był Tenochtitlan z ponad trzystu tysiącami mieszkańców w mo­mencie podboju przez Hiszpanów w szesnastym wieku. Mimo to ich życie zdominował rytuał i oddawanie czci bogom. Miało to niewątpliwie wpływ na osłabienie kul­tury.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

Z DZIEJÓW LUDZKOŚCI

Chociaż społeczeństwo Azteków było silne wojsko­wo, zostali oni ostatecznie pobici przez oddział około pię­ciuset uzbrojonych Hiszpanów, dowodzących przez Hernana Corteza. W pewnym stopniu Aztekowie zostali zni­szczeni przez własną religię, gdyż początkowo powitali Corteza z otwartymi ramionami jako swego białego boga Quetzalcoatla, który powrócił zgodnie z przepowiednią.Jest to zaledwie kilka przykładów z dziejów ludzkości, które ukazują, jak oddawanie hołdu nieznanemu może zmniejszyć zdolność człowieka do przetrwania w chwilach krytycznych. Nadmiar rytuałów i dogmatów powoduje utratę giętkości i umiejętności przystosowywania się do wrogiego otoczenia.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

TYLKO RAZ W HISTORII

Tylko raz w swojej historii czło­wiek zrzucił kajdany strachu przed nieskończonym i zdo­był się na krytyczne spojrzenie na świat i siebie samego, a także zbliżenie się do prawdziwej natury rzeczy.Człowiekiem, któremu zawdzięczamy ten ważny krok naprzód, był włoski poeta Petrarka. Dzięki swojej poezji i całej twórczości, a zwłaszcza dzięki dziełom o starożyt­nych myślicielach greckich, zasiał nasiona, które zakieł­kowały w Europie w epoce Renesansu. Zanim to nastą­piło, życie człowieka średniowiecznego było regulowane i kształtowane przez tradycje społeczne i intelektualne je­go rodziny, cechu, klasy feudalnej i Kościoła.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

CZŁOWIEK RENESANSU

Człowiek Renesansu odrzucił tego rodzaju ograniczenie czynów i myśli. Mógł robić, co chciał, i myśleć, jak mu się podo­bało. Mógł również patrzeć na otaczający świat z nowej perspektywy i pełniej delektować się pięknem natury bez­pośrednio z nim związanej. To rewolucja naukowa zapo­czątkowała załamanie się zaufania w dogmatykę w Euro­pie i pozwoliła Europejczykom w ciągu ostatnich trzech stuleci uzyskać panowanie nad siłami natury, co umoż­liwiło nam osiągnięcie obecnego etapu, rozwoju w społe­czeństwie technologicznym.Krąg się zamknął i znaleźliśmy się znów w punkcie wyjścia. Lecz perspektywa na przyszłość wzbogaciła się doświadczenia z przeszłości.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

OBRAZ PRZYSZŁOŚCI

Obraz przyszłości na naj­bliższe kilkadziesiąt lat wcale nie jest różowy. Zagroże­nie społeczeństwa przez niepoznawalne wzrasta, gdyż nau­ka staje się coraz bardziej złożona, a przez to mniej od­porna na różnorodne działające na nią naciski.Wiele już pisano o niebezpieczeństwie ze strony zanie­czyszczenia środowiska, wzrostu liczby ludności i wzrostu- zapotrzebowania na energię (po ang. trzy p — pollution, population, power — przyp. tłum.) Niektóre wypowiedzi na ten temat są bez wątpienia celowo przesadzone dla osiągnięcia zamierzonego efektu. Należy jednak stwier­dzić, że współczesny świat stoi przed kryzysem spowodo­wanym tymi trzema czynnikami. Zmniejszenie zanieczy­szczenia środowiska do takich rozmiarów, abyśmy nad nim panowali, musi pociągnąć za sobą zwiększenie kosztów wytwarzania, a to z kolei wymaga wzmożonego wysiłku stwarza wiele napięć. Najwięcej zanieczyszczeń czyni człowiek.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.