Archive for the Czarne dziury Category

CIĄGLE ROSNĄCA LICZBA LUDZI

Liczba ludzi zwiększa się gwałtownie, a w ciągu najbliższych trzydziestu lat jeszcze się podwoi, co spo­woduje, że stale zmniejszające się złoża podstawowych bogactw naturalnych oraz zbyt wolno rosnąca ilość za­sobów żywności przyczyni się do tego, że coraz więcej ludzi będzie żyło na granicy nędzy lub cierpiało głód. Jednocześnie światowe wymagania energetyczne znacz­nie przewyższają możliwości ich zaspokojenia. Największa ze wszystkich potęg — Ameryka — musiała już uszczu­plić swoje wydatki na podstawcfwe cele społeczne, mię­dzy innymi w szkolnictwie i w transporcie lotniczym, na skutek kurczenia się dostaw ropy naftowej.W miarę upływu lat zwiększają się naciski na kruchą strukturę społeczną, spowodowane tymi przeciwstawny­mi siłami.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

W TYM SAMYM CZASIE

W tym samym czasie społeczeństwo staje się mniej odporne, coraz bardziej uzależnia się od skompli­kowanych metod podziału surowców, które stanowią pod­stawę’życia. Żywioły natury w dalszym ciągu są w stanie spowodować wielką klęskę, gdyż wystarczy zniszczyć tyl­ko dwa spośród głównych systemów rozbudowanych przez człowieka, aby nastąpił straszliwy chaos. Współczesne spo­łeczeństwa wiedzą o tym dobrze, kiedy na przykład znaj­dują się na łasce stanowczych robotników przemysłu klu­czowego, którzy przystępują do strajku, aby uzyskać wyż­sze zarobki. Tego rodzaju wypadek zdarzył się w Wiel­kiej Brytanii, a przerwa w dostawie prądu elektrycznego omal nie spowodowała całkowitego zastoju w kraju. Siła strajków rośnie proporcjonalnie do wzrostu złożoności społeczeństwa i kruchości jego struktury.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

WIDMO NUKLEARNEJ ZAGŁADY

Nic nie wspomnieliśmy o widmie zagłady nuklearnej snującym się ciągle jeszcze po korytarzach energii. Po­garsza to jedynie istniejącą sytuację; ewentualna kata­strofa nuklearna najprawdopodobniej pociągnie za sobą opad pyłu radioaktywnego, który zgładzi ludzkość.Kiedy weźmiemy pod uwagę wspomniane różnorodne niebezpieczeństwa, jakie czyhają na nas w przyszłości, nie możemy w nią spoglądać z optymizmem. Trafne przepo- wiedzenie drogi, którą mamy przed sobą, jest niemożliwe, o  czym niejednokrotnie przekonali się królowie i politycy ze szkodą dla siebie. Niewątpliwie, następne kilkadziesiąt lat będzie dla ludzkości okresem największej próby, ta­kiej, jakiej jeszcze nigdy nie doświadczyła. Waży się los Homo sapiens. Jak możemy uniknąć samobójstwa?

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

WYJŚCIE Z SYTUACJI

W przeszłości rytuały nigdy nie uchroniły żadnej cy­wilizacji od upadku. Nie możemy więc oczekiwać, by któ­ryś z tych rytuałów mógł zbawić ludzkość obecnie. Istniałoby wyjście z tej sytuacji, gdyby wszyscy w przy­szłości oddawali hołd w ten sam sposób i czcili te same niepoznawalne siły kierujące Wszechświatem, bez wzglę­du na to, jakie by one były. Pomińmy ogromną różnorod­ność, która niewątpliwie zaistniałaby w takim społeczeń­stwie, doprowadzając w końcu do jego zachwiania i upad­ku. Ale nawet na chwilę nie wydaje się możliwe osiąg­nięcie takiej jednomyślności w poglądach, w dodatku w tak krótkim czasie, jakim dysponujemy. Pięćdziesiąt lat to prawie trzy pokolenia; ludzkość nie może zmieniać się tak szybko.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

ZA PÓŹNO NA PORZĄDKOWANIE CZASÓW

Jest już za późno na to, by wrócić do uporządkowanych czasów poprzedzających renesansową Europę lub do epoki Sumerów, gdzie życie kierowane było tajemniczymi zna­kami. Człowiek dokonał zbyt wiele w poskramianiu na­tury, aby mógł powrócić do punktu wyjścia. Zbyt wiele idei zostało przemyślanych, aby możliwy był powrót do Wieku Niewinności — jeżeli taki kiedykolwiek i gdzie­kolwiek istniał. Jedyną nadzieją na wydostanie się czło­wieka z obecnego chaosu jest nauka, zwłaszcza, że to ją można w dużej mierze oskarżyć o wywołanie tegoż chaosu.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

EKSPLOZJA POPULACYJNA

Eksplozja populacyjna rozpoczęła się dzięki osiągnięciom współczesnej medycyny, bomba atomowa dzięki odkry­ciom fizyki jądrowej, a zniszczenie środowiska przez przemysł nastąpiło na skutek osiągnięć w innych gałę­ziach nauki i techniki.Właśnie scisle naukowe dyscypliny, kierowane przez mądrych i rozważnych ludzi, są jedyną nadzieją człowie­ka na to, że w ciągu następnych kilkudziesięciu lat roz­wiązane zostaną problemy trzech p. Będzie to możliwe jedynie przy postawie pełnego zaangażowania. Trzeba po­wstrzymać zwrot od nauki do wiary i czczenia tego, co niepoznawalne. Należy zrobić wszystko, aby udowodnić, ze nauka jest zdolna stawić czoło tajemnicom istnienia. Musimy pokazać, że można uzyskać całkowicie naukowy obraz świata, który psychologicznie jest tak samo silny zadowalający, jak ten, który przekazują nam siły nad­przyrodzone — bogowie, obce istoty, wszechmogące gwiaz­dy — aktualnie zyskujące coraz więcej zwolenników.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

NAUKA ŚCIĄGA ZASŁONĘ

Musimy dostrzegać, że nauka potrafi zedrzeć zasłonę ze świątyni poświęconej nieznanemu. Nawet kiedy znaj­dziemy pod spodem inną zasłonę, musimy kontynuować badania. W miarę jak będziemy zdzierać kolejne zasłony, możemy się przekonać, że niepoznawalne przybiera for­mę, która przestaje być niebezpieczna. Może się zdarzyć, że ujrzymy obraz świata tworzący harmonijny związek, z nami i ze wszystkim, co nas otacza, kierując się naj­prostszymi zasadami. Jest to całkowicie inna metoda ob­łaskawiania tego, co tajemnicze, aniżeli określanie tego mianem „nieskończone” i klękanie przed tym. Metoda naukowa ma także tę przewagę, że nie tylko daje poczu­cie bezpieczeństwa, ale również lepsze zrozumienie ota­czającego świata i nas samych. Miejmy nadzieję, że umoż­liwi nam to przejście przez zbliżający się okres próby bez najmniejszego ryzyka.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

PRZYGOTOWANI NA ODKRYCIA

Musimy oczywiście być przygotowani także i na to, że oblicze niepoznawalnego jest dziwniejsze, niż oczekiwa­liśmy. Nasze odkrycia mogą ujawnić świat całkowicie in­ny od tego naiwnego, który widzimy dookoła siebie każ­dego dnia. W pewnym sensie może to nam utrudnić życie, ponieważ groźba ze strony nieskończonego może okazać się nawet większa. Poza tym istnieje możliwość, że droga przed nami się rozjaśni, a siły, które kiedyś bez zastano­wienia nazywaliśmy nadprzyrodzonymi, okażą się zupeł­nie odmienne od obserwowanych przez większość z nas w życiu codziennym. Już obecnie mamy dowody na istnienie na niebie naj­bardziej dziwnych obiektów. Zaczynamy również zdawać sobie sprawę, że siły, które je stworzyły, zdolne są do wy­produkowania obiektu jeszcze dziwniejszego, to jest cał­kowicie niepoznawalnego. Obiektem tym jest czarna dziura.

 

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

NIEWYTŁUMACZALNE

Byt człowieka jest nigdy nie kończącym się strumieniem, którego biegu nikomu jeszcze nie udało się zatamować lub choćby opóźnić. Życie ludzkie będzie trwało biblijne sześć­dziesiąt lat lub może jeszcze dziesięć przy odrobinie szczę­ścia, a później przyjdzie nam opuścić ten świat ziemskich doświadczeń. Ustawicznie pytamy: czym jest czas? Bywa on obiektem naszej fantazji; wyobrażamy sobie, że możemy zbudować maszyny, które pozwolą nam podróżować w czasie, a cią­gle ogromna popularność opowiadania fantastyczno-nauko­wego H. G. Wellsa Wehikuł czasu wskazuje na to, że wie­lu z nas chciałoby zasiąść za sterami takiego urządzenia. Lecz jak dotąd nic podobnego nie zbudowano i nie wydaje się, aby dzisiejsza nauka miała plany takiego pojazdu na swoich deskach kreślarskich.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.