Archive for the Informacja o książce i prasie w tygodnikach galicyjskich Category

PRZEDRUKI I PRZEKŁADY

  1. Świadczy choćby tylko to, iż przed połową XIX stulecia prze­druki i przekłady dominowały nad tekstami oryginalnymi. Zasadnicze zmiany w tym względzie nastąpiły w okresie Wiosny Ludów, a potem do­piero w dobie autonomicznej, choć utrwalone nawyki w tym względzie dawały znać o sobie do końca ubiegłego wieku, zwłaszcza w tygodnikach słabszych finansowo i prowadzonych przez mniej wybitne jednos­tki. Z uwagi na przepisy prawne aż do połowy lat siedemdziesiątych nie mogły się swobodnie rozwinąć takie gatunki informacyjne, jak notatka, ogłoszenie oraz inne wypowiedzi o charakterze bibliogarfi- cznym. Ograniczenia prawne zubożały też systemy informacyjne zarówno pod względem treści, jak i formy wypowiedzi. 

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

REDAKTORZY TYGODNIKÓW GALICYJSKICH

Redaktorzy tygodników chętnie korzystali z osiągnięć całego dziennikarstwa. Wydaje się jednak, iż w dziedzinie wypracowywania nowych i przeważnie atrakcyjnych gatunków pisarskich znaczny, może nawet większy, udział mieli redaktorzy i autorzy tygodników humorys­tyczno-satyrycznych. W tyoh ostatnich chętnie i często sięgano po formy wypracowane przez informację o publikacjach i w swoich celach spożytkowywanc.Tygodniki galicyjskie o zainteresowaniach szerszych na ogół po­sługiwały się większym zasobem środków informacji o publikacjach niż czasopisma wąskospecjalistyczne lub np. przeznaczone dla dzieci al­bo mniej wyrobionych czytelników. Jeśli chodzi o posługiwanie się gatunkami pisarskimi dla celów informowania o sprawach książki i pra­sy, to tygodniki z okresu Wiosny Ludów, Powstania Styczniowego i do­by autonomicznej odznaczały się większym bogactwem i atrakcyjnością form niż tygodniki wydawane w okresach królowania przepisów najbar­dziej represyjnych.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.