Archive for the Informacja o książce i prasie w tygodnikach galicyjskich Category

GRONO WYBITNYCH UCZONYCH

Niemałą w tym rolę odegrały zapewne i ogłoszenia Niedzieli docierającej do tysiąca kilkuset stałych odbiorców, zwłaszcza iż umiano w nich uwydatnić niektóre walory przedsięwzięcia wydawniczego. W jednym z anonsów pisano: „116 arkuszy druku za 3 korony! 1 856 stronic druku za 3 koro­ny! Już opuściła prasę Encyklopedia wydana staraniem Macierzy Pol­skiej, zbiór wiadomości z wszystkich gałęzi wiedzy. Ozieło to opra­cowane zostało przez grono wybitnych uczonych i fachowych pisarzy, oryginalnie i z troskliwym uwzględnieniem najnowszych postępów nau­ki, ale w sposób przystępny dla wszystkich. Oba tomy oprawne tylko 4 korony, nieoprawne – tylko 3 korony. Adres: Biuro Macierzy Pol- ksiej, Lwów, ul. Batorego 1. 36 I piętro” o ukazaniu się innych wydawnictw Macierzy Polskiej również in­formowano w podobny sposób.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

ZESTAWIENIA KILKU PUBLIKACJI

  1. Bardzo często ogłoszenia zawierały zestawjenia kilku lub więcej publikacji czy to najnowszych, czy to do­branych według jakiegoś kryterium rzeczowego. Oto np. w jednym z ogłoszeń y. 1898 r. czytamy: „W roku 1897 wyszły nakładem Macierzy Polskiej następujące dzieła:Pan Tadeusz przez Adama Mickiewicza (60-ty tysiąc). Cena 10 ct.Legiony Polskie we Włoszech i Niemczech przez Janka z Grzegorze­wie /Jan Grzegorzewski/. Cena 15 ct.0 budowie zagród włościańskich przez Macieja Moraczewskiego (wyd. drugie). Cena 20 ct.Encyklopedia, zbiór wiadomości z wszystkich gałęzi wiedzy, tom I od litery A do K. Cena za 2 tomy w broszurze li. 50 ct., w opra­wie 2 2ł. 

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

BARDZO AKTUALNE OGŁOSZENIA

  1. Tego samego roku, lecz parę tygodni później, zaczęło się ukazywać inne bardzo aktualne w owym czasie ogłoszenie. „Macierz Polska z powodu setnej rocznicy urodzin wieszcza Adama Mickiewicza wydała swoim nakładem:Nr 70. Pisma poetyczne Adama Mickiewicza, zawierające Konrada Wallenroda, Grażynę, Ballady i romanse (16 arkuszy druku) 10 ct., w oprawie 24 ct, w ozdobnej oprawie z portretem wieszcza 30 ct. Nr 71. 0 życiu i dziełach Adama Mickiewicza przez profesora Czesława Pieniążka. Rzecz zalecona przez Komitet Obchodu Jubileu­szowego Adama,Mickiewicza we Lwowie (z obrazkami). Cena w broszurze 10 ct. /…/. W r. następnym pt. „Najnowsze wydawnictwa Macierzy Polskiej” w podobny sposób powiadomiono o czterech wznowionych to­mach (nr 1-4), a,nieco później o tomach nr 3, 4, 12, 23, 45, 48, 51 52, 60, 63 i 64 , zaś pod koniec października 1899 r. 

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

ZWRACANIE UWAGI CZYTELNIKÓW

W numerze 43 na stronicach 679, 683 i 687 trzema następującymi ogłoszeniami zwracano uwagę czytelników: „Biblioteki Nr 5 pt. „Oko proroka”, czyli Hanusz Bystry i jego przygody, powieść z dawnych czasów (pió­ra Wł. Lubicza/Władysława Łozińskiego/), o której napiszemy obszer­nie w numerach przyszłych, rozeszło się w ciągu 3 tygodni 600 egzem­plarzy” .„Cena Biblioteki Nr 5 pt. „Oko proroka”, czyli Hanusz Bystry i jego przygody, powieść z dawnych czasów (pióra Wł. Lubicza), wy­nosi 50 krajcarów, czyli 1 korona”.„Bibliotekę Nr 5 pt. „Oko proroka”, czyli Hanusz Bystry i jego przygody, powieść z dawnych czasów, napisał Wł. Lubicz, nabyć moż­na w biurze Macierzy Polskiej, Lwów, gmach sejmowy”. 

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

WYDAWANE WŁASNYM NAKŁADEM

Po kilka, kil­kanaście i więcej publikacji wydanych własnym nakładem Macierz Pol­ska reklamowała w Niedzieli, adresując „nagrody pilności” do nauczy­cieli 367, a inne zestawienia do „gospodarzy i gospodyń wiejskich. „Gospodarzom i gospodyniom wiejskim poleca Macierz Polska następu­jące książeczki przydatne w gospodarstwie, a wydane jej nakładem: Nr 11. Domowy poradnik lekarski, przez dr. Sawickiego ” 12. Weterynaria, przez Kubickiego  24. Zużytkowanie nieużytków, przez Jankowskiego 35. Łąki i pastwiska 45. 0 chowie inwentarza, przez dr Kruszyńskiego48. Konie gospodarskie, przez dr Barańskiego” 51. Uprawa roślin pastewnych, I. Okopowe, przez Szybińskiego” 52. Uprawa roślin pastewnych, II. Zielne, przez Szybiń-sk iego Rady dla utrzymujących buhaje rozpłodowe Nauka o nawozach, przez Szybińskiego.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

ZAWIADAMIANIE O UKAZANIU SIĘ POSZCZEGÓLNYCH DZIEŁ

Macierz Polska osobnymi ogłoszeniami zawiadamiała o ukazaniu się poszczególnych dzieł. W r. 1889 poczynając od numeru 7 (s. 56) odrębnym anonsem polecała nowe wydanie „Pana Tadeusza” broszurowa­ne po 10, kartonowane po 18 i oprawne w płótno po 24 ct. W tymże roku, podobnie jak w innych prawie każdy numer Niedzieli przynosił od jednego do trzech ogłoszeń polecających od jednego do 36 publi­kacji Macierzy Polskiej. Do tego dochodziła pewna ilość informacji, które jeżeli nie były ogłoszeniami, to mogą być uznane za materiały kryptoreklamowe. W Niedzieli stosunkowo często swoje wydawnictwa reklamowała lwowska Drukarnia Ludowa, rzadziej lub sporadycznie Towarzystwo Pedagogiczne, Księgarnia Polska oraz inni wydawcy, w tym Przeglądu Weterynarskiego, Chaty, Bartnika Postępowego, Światła. 

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

OPOWIADANIA WEDŁUG PAMIĘTNIKÓW

Drukarnia Ludowa głównie polecała książeczki do nabożeństwa oraz treści reli­gijnej, ale obok nich także „Syberię . Opowiadania według pamięt­ników spisanych przez wygnańców polskich”, trzecie wydanie „Piosne­czek dla szkółek wiejskich i ochronek”. Między 1883, a 1904 nie by­ło chyba ani jednego rocznika Niedzieli, którego przynajmniej kil­kanaście numerów nie przynosiłoby ogłoszeń oferujących po kilka publikacji wydanych nakładem Drukarni Ludowej we Lwowie . Do częściej reklamowanych w Niedzieli należały jeszcze „Czytanki Nie­dzielne dla ludu” Wincentego Wąsikiewicza, początkowo wydawane ze­szytami jako dotatek tygodniowy do Niedzieli. Drugi ich tom zapowiedziano na połowę czerwca 1889 r. po 65 ct. z przesyłką poczto­wą a następnie bardzo pozytywnie oceniono.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

WSZECHSTRONNE OGŁOSZENIA

Do jakiego stopnia ogłoszenia szczegółowo i wszechstronnie in­formowały o publikacjach świadczą nie tylko przytoczone wcześniej, ale i następujący inserat Administracji Wydawnictw Towarzystwa Pe­dagogicznego we Lwo_wi&, które pozostawało w dość ścisłych stosun­kach z Macierzą Polską. „W bieżącym roku wyszły następujące książki: i. Adam Mickie­wicz 1798-1855, napisał Stanisław S. Pepłcwski. Książeczka obej­muje 75 stronic druku z portretem i 4 obrazkami przedstawiający­mi: Dom rodziców Mickiewicza w Nowogródku, Mickiewicz w wieku mło­dzieńczym, Ostra Brama w Wilnie i Grobowiec ńa Wawelu. Do ksią­żeczki dodana jest kantata (śpiew) pod tytułem: „Cieniom Adama Mickiewicza”, słowa Ignacego Nowickiego, muzyka ks. Stanisława Wal­czyńskiego. Cena 20 ct. z przesyłką 25 ct. 

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

Z MŁODOŚCI ZNAKOMITYCH POLAKÓW

Z młodości znakomi­tych Polaków. Pięć powiastek dla młodzieży przez Jadwigę z Z. Stro- kową. Z 5 obrazkami Ludwika Winterowskiego. Tytuły powiastek: „Szlachetny młodzieniec” (Stefan Czarniecki); „Sprawiedliwy sędzia” (Tadeusz Rejtan), „Wielki skarb” (Julian Ursyn Niemcewicz);”Polska książka” (Kazimierz Brodziński); „Chłopiec złotousty” (ks. Piotr Skarga). Cena w kartonie 24 ct, z przesyłką 29 ct. 3. Z historii odkryć i wynalazków. I. Pismo, II. Papier, III. Druk. Opracował Walenty Skiba. Z 15 rycinami. Cena w ozdobnej oprawie 50 ct., z przesyłką 55 ct. Zamówienia na powyższe książeczki przyjmuje: Admi­nistracja Wydawnictw Towarzystwa Pedagogicznego we Lwowie, ul. Ossolińskich 1. 11″ 

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.