Archive for the Informacja o książce i prasie w tygodnikach galicyjskich Category

POZA RUBRYKĄ OGŁOSZEŃ

Oprócz ogłoszeń w Niedzieli ukazywało się wiele tekstów, które nagłówkami, zawartością, formą graficzną, rozmiarami i powtarzal­nością nie różnią się od nich. Jednak z uwagi na umieszczenie poza rubryką ogłoszeń i bez jakiegokolwiek oznaczenia reklamowego cha­rakteru równie dobrze mogą być poczytane za odredakcyjne notatki lub bibliograficzne zestawienia, z pewną dozą kryptoreklamy. W jakifrś stopniu reklamę publikacji uprawiały tygodniki prowin­cjonalne: lokalne i regionalne. Niektóre, jak Kurier Zakopiański, Gazeta Zakopiańska, z racji swej krótkotrwałości czyniły to na nie­wielką skalę, inne zaś, jak np. Przegląd Zakopiański, przemyski San czy tarnowska Gwiazda i Pogoń, Tygodnik Rzeszowski. 

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

NIEJEDNO OSIĄGNIĘCIE

Odgrywały rolę w tym względzie poważniejszą i na swym koncie zapisały niejedno osiągnięcie. W Przeglądzie Zakopiańskim najczęściej ogłaszała się miejscowa Księgarnia Leonarda Zwolińskiego i Spółki, a sporadycznie Kamila Bauma Biuro Ogłszeń w Zakopanem. L. Zwoliński np. w roku 1899 na łamach Przeglądu Zakopiańskiego w postaci wieloodcinkowego ogłoszenia zawarł starannie opracowany katalog 168 uszeregowanych alfabetycznie publikacji pt. „W Księgarni L. Zwolińskiego i Spółki w Zakopanem”. Tenże sam w roku następnym wielokrotnym ogłoszeniem polecał 27 publikacji Towarzystwa Wydawniczego we Lwowie. Ogłosze­nie najwyraźniej było adresowane do gości z Królestwa, gdyż opisy pomieszczono w trzech działach.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

PRZYCHYLNE OCENY CAŁEJ POLSKIEJ PRASY

Wydawnictwa w Królestwie cenzuralne” – 12 tytułów, „Wydawnictwa w Królestwie niecenzuralne” – 9 ty­tułów i „Wydawnictwa najnowsze” – 6 tytułów. Z czasem w numerze 35 z 30 sierpnia 1900 (s. 327) niektóre pozycje z działu trzeciego po- przesuwano odpowiednio do pierwszego lub drugiego działu tak, że na dział I. składało się 15, na II. – 12, a na III.tylko 4 pozycje. Zwoliński reklamował również pojedyncze wydawnictwa. Np. w lipcu i sierpniu 1900 r. w Przeglądzie Zakopiańskim ukazywało się kilka- kroó następujące ogłoszenie: „Wallenrod ‘przemieniony pod tytułem Konrad Habenichts Satyra XX wieku. Przychylne ocenienie całej polskiej prasy. W Księgarni W-go Zwolińskiego w Zakopanem. Egzemplarz opraw. 1 kor. 50 h., broszur. 1 kor.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

DZIENNIKI DLA WSZYSTKICH

Na kilkanaście ogłoszeń w każdym numerze Sanu co pewien czas pojawiało się jedno, dwa,a wyjątkowo trzy ogłoszenia poświęcone pu­blikacjom. Pomiędzy nimi znalazły się anonsy lwowskiej Księgarni Polskiej polecające wydawany przez nią zeszytami „śpiewnik polski”; Gustawa Kohna oferującego nową serię „Pism” Marii z Rusiłowa (Maria z Rutkowskich Bołoz Antoniewiczowa), Juliusza Wilda z Krakowa, a redakcje zapraszały do prenumeraty Gazety Krakowskiej, Sanu, Urzędnika w Połączeniu z Prawnikiem, Wieńca i Pszczółki,i Dziennika dla Wszystkich, którego prenumeratę dla nauczycieli szkół elemen­tarnych i ludowych z początkiem 1879 r. obniżono o 30 tj. do 70 dr. miesięcznie i 2,10 dr. kwartalnie z zachowaniem praw do wszelkich bezpłatnych dodatków, przysługujących prenumeratorom.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

ZACHĘCANIE DO PRENUMERATY KWARTALNEJ

  1. We wrześniu tego roku zachęcano do prenumeraty kwartalnej (2,40 dr. we Lwowie i 3 dr. z przesyłką pocztową) Dziennika dla Wszystkich, „czasopisma ilustrowanego, wychodzącego od dwóch lat co tydzień we Lwowie” obietnicą litografowanego portretu J. I. Kraszewskiego wielkich rozmiarów z powodu przypadającego jubileuszu . Korektor Sanu oferował usługi w zakresie kopiowania dawnych akt oraz tłuma­czenia z języka polskiego na języki rosyjski i łaciński lub na od­wrótInne tygodniki prowincjonalne przede wszystkim zamieszczałyin­seraty swoich właścicieli i wydawców, którymi byli księgarze i dru­karze. Gwiazda przynosiła ogłoszenia Włodzimierza Angelusa, a oprócz tego Księgarni Polskiej we Lwowie.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

WIELKI WYBÓR

Obok tego, np. wielokrotne inseraty poznańskiej Gazety Leśnej; Kronika Stanisławowska zawierała stosunkowo najwięcej anonsów drukarni Sta­nisławowa Dankiewicza, a przy tym od czasu do czasu jakieś ogłosze­nie wychodzącego tam dla dzieci światełka lub lwowskiej Księgarni Gubrynowicza i Schmidta z racji ukazania się, np. „najtańszego wydania” Dzieł A. Mickiewicza , a Pogoń w każdym numerze dostarcza­ła po kilka ogłoszeń Józefa Pisza, który swoje wszechstronnie roz­budowane przedsiębiorstwo reklamował od różnych stron. Oferował więc usługi swego Biura Ogłoszeń, nowości swojej Księgarni, zesta­wy atrakcyjnych kalendarzy łącznie z Tarnowianinem, wielbi wybór podręczników szkolnych oraz wydawnictw Towarzystwa Pedagogicznego, Macierzy Polskiej i Wydawnictwa Ludowego.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

WYPEŁNIANIE CAŁEJ KOLUMNY

Książeczek do nabożeństwa na nagrody pilności, obrazków świętych, ministrantur, „Tysiąc pieś­ni polskich pt. Nasze hasło”, wydawnictw Konsystorza Biskupiego i Towarzystwa św. Wojciecha w Tarnowie, podobizn „Wielkich i sławnych ludzi Polski”, publikacji dla młodzieży i dzieci umiejących i nie umiejących czytać i innych. Oferował również pośrednictwo w prenu­meracie czasopism krajowych i zagranicznych, pracę i naukę zawodu druKarskiego. Obok ogłoszeń Pisza, jakby dla odmiany nieznacznej i urozaicenia raz na jakiś czas umieszczano ogłoszenia Ekonomisty Pol­skiego, Słowa Polbkiego, Gazety Handlowo-Geograficznej, Humusa, Kuriera Lwowskiego – w przypadku ostatniego z nich i Słowa Polskie­go niekiedy tak obszerne, że wypełniały całą kolumnę znacznych rozmiarów. 

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

SPEŁNIANIE POWINNOŚCI

Jedno z nich, umieszczone w 53 numerze z 31 grudnia 1899 r., a zajmujące całą 7. stronicę, wprowadzało w nowy okres dziejów Kuriera Lwowskiego i całej prasy galicyjskiej. „Stempel dziennikarski, jedna z twierdz zacofania i ciemnoty umysłowej, padł nareszcie. Z Nowym więc Rokiem rozpoczyna się nowa- era dla dziennikarstwa naszego, otwarto bowiem na oścież wrota, przez które w postaci słowa drukowanego ku szerokim masom spływać mają: światło duchowe i uświadomiona myśl społeczna. Zadanie i wpływ dziennikarstwa rośnie, ale też wzrastają obowiązki. Co do nas, spełnimy je z całą sumiennością i z całym oddaniem się, a ufni, że dotychczas służba nasza publicystyczna zwalnia nas od wyjaśnień.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

REDAKCYJNA MISJA

Jak pojmujemy naszą misję redakcyjną, ograniczamy się do stwierdzenia, że informacje rzetelne, szybkie i dokładne to tyl ko połowa naszego zadania; druga nie mniej ważna – takie oświetle­nie faktów, które by skupiało uwagę demokratycznie myślącego ogółu na sprawach dla kraju najżywotniejszych, sprawach, od których po­stęp społeczeństwa polskiego zależy. Ważną reformę finansową przeprowadza Kurier Lwowski od Nowego Roku, zniżając przedpłatę o całą cenę stempla dziennikarskiego, który wynosił centa od każdego wydrukowanego egzemplarza. Dotych­czas w ten sposób czytelnicy nasi lwowscy opłacali 30 ct. miesięcz­nie ponad właściwą prenumeratę, jaka wpływała do kasy wydawnictwa.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.