Archive for the Stan zareklamowania Category

PROBLEM WYMAGAJĄCY ZASTANOWIENIA

Jak bardzo różni się ethos wychowa­nia związany z postacią „Siłaczki” od ethosu „specjalizacji, rywalizacji i wszechobecnego kultu pieniądza”? U progu XXI wieku ma miejsce swoistego rodzaju dominacja techniki nad etyką, i w tym kontekście trzeba patrzeć na związki rynku mediów z procesem wychowania. Za- ; stanowienia wymaga problem, w jakim stopniu wolny rynek mediów przyczynia się do pogłębiania kiyzysu ethosu wychowania, obserwowa­nego nie tylko w szkołach, ale i w rodzinach, społecznościach lokalnych i wyznaniowych, na ulicach. Jak zmienić niekorzystne dysproporcje i tendencje, które powodują, iż współczesne media nie są de facto źró­dłem komunikowania między ludźmi, lecz jedynie nośnikiem informa­cji.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

BEZWZGLĘDNY SPOSÓB

Jako taki zresztą wykorzystywany, w sposób bezwzględny, w celach  komercyjnych. Mnogość informacji, a także ich charakter powodują, iż ; ludzie zamykają się w swoich domach połączeni abstrakcyjną wartością (np. bezsensownym serialem czy atrakcyjną grą multimedialną). Całe to zjawisko ma niewątpliwy związek z pytaniem, które przedstawił nie żyjący już Prezydent Francji – Mitterand: „Czy mamy pozwolić, by świat przemienił się w gigantyczny rynek, w dżunglę, gdzie nie obowią- ’ żuje żadne inne prawo niż prawo do zagarnięcia maksymalnego zy­sku?”Wolny rynek mediów nie musi stać w sprzeczności z cenzurą, pod jednym wszakże warunkiem: nie może on oznaczać prawa do nadużyć obyczajowych i moralnych.

 

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

WOLNOŚĆ MEDIÓW

Wolny rynek mediów nie musi stać w sprzeczności z cenzurą, pod  jednym wszakże warunkiem: nie może on oznaczać prawa do nadużyć obyczajowych i moralnych. Wolność, to nie dowolność, ale określony sposób postępowania limitowany zarówno klauzulami generalnymi prawa, jak i moralnością. Podobnie jest w przypadku wychowania. _Nie może być ono dowolnie rozumiane, lecz powinno byćjutożsamiane z edukacją jako procesem kształtowania określonych wzorców i zachowań o charakterze pozytywnym. W celu zachowania harmonii pomię­dzy oddziaływaniem mediów a wychowaniem i zobiektywizowania tych ! dwóch elementów, konieczne jest sformułowanie jasnych norm etycznych i konsekwencja w ich przestrzeganiu.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

RELATYWIZM MORALNY

Relatywizm moralny obserwowany jest na co dzień. Ma to niewątpliwy związek z tym, iż media są bardzo często pojmowane i interpretowane przez wąski pryzmat tele­wizji, radia i prasy. Tymczasem istotny jest także klimat moralny, fakt występowania i tolerowania takich a nie innych napisów na ścianach, czy wypowiedzi osób o charakterze publicznym. Czego można wymagać od społeczeństwa, skoro jego elity zachowują się nagannie, pouczając jednocześnie społeczeństwo, jak i w zgodzie z jakimi wartościami powin­no postępować.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

OBSERWUJĄCY MŁODY CZŁOWIEK

Czego nauczy się młody człowiek obserwując bijących się parlamentarzystów, słysząc wypowiedziane przez nich słowa, uwa­żane powszechnie za wulgarne, czy czytając o tymi, iż ci właśnie ludzie używają scyzoryków do niszczenia mienia publicznego (przykłady z Parlamentu!). Media nie kreują tych zdarzeń, a jedynie o nich informu­ją. Dlatego wychowanie może i powinno być postrzegane jako konglomerat całego szeregu zjawisk z bardzo istotną rolą mediów w procesie tym uczestniczących.Wszystkie osoby odpowiedzialne za media, życie publiczne oraz za sferę wychowania powinni mieć świadomość, że wolność jest wartością nadrzędną, ale jej wykorzystaniu powinna towarzyszyć odpowiedzial­ność.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

TOWARZYSZĄCA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

A ta z kolei wiąże się z odpowiedzią na pytanie: Czy obecne poko­lenie jest ostatnim pokoleniem kultury symbolicznej, poruszającej się w uniwersalnych kręgach wartości antycznych? Czy obecne dzieci i mło­dzież będą już należały do pokolenia komiksowego, zameiykanizowane- go, w negatywnym tego słowa znaczeniu? Szkoła oraz inne instytucje wychowawcze mogą uczyć ,jak zarabiać pieniądze , mogą też uczyć Jak żyć” w świecie innych ludzi i towarzyszących im wartości. Po­trzebne jest współdziałanie państwa, społeczeństwa i wszystkich jedno­stek, niezależnie od tego w jakiej roli zawodowej czy społecznej aktual­nie się znajdują.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

ŻĄDZA ZYSKU MEDIÓW

Nie można się skupiać tylko i wyłącznie na walce z mediami lub na ich kontrolowaniu. Jest to jeden z efektywnych elemen­tów kampanii pozytywnej.. Trzeba wpływać na rzeczywistość społecz­ną, a instytucje socjalizacyjne: rodzina, przedszkole, szkoła, Koscioł, organizacje młodzieżowe itp. powinny dostarczać atrakcyjnych alterna­tyw, edukować, przygotowywać do spotkania z mediami. Alternatywa powinna być dostosowana do dzisiejszych warunków, sposobow i stylu życia. Chodzi przecież o system wartości, któiy mógłby przeciwstawić się temu, co proponują ogarnięte konkurencją i rządzą zysku nieodpo­wiedzialne media.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

POKOLENIOWY SZOK

Szok, jakiego doznaje obecne pokolenie dorosłych – rodziców, opie­kunów, nauczycieli obserwujących przewartościowanie hierarchii usta­lonych niegdyś wartości i adaptację młodego pokolenia do zachodzących zmian, powinien być efektywnie wykorzystany. Nie musi on budzić tyl­ko i wyłącznie poczucia zagrożenia, braku bezpieczeństwa związanego z „upadkiem cywilizacji”, lecz powinien stać się bodźcem do wykorzy­stania tej energii w sposób efektywny. Wiele zależeć będzie od zaanga­żowania w ten proces mediów. Kanwą konkurencji publicznych środ­ków przekazu nie  musi być tylko i wyłącznie kult rywalizacji konsu­menckiej. świat aspiracji intelektualnych nie musi ustępować przed światem konsumenta, który sprawnie radzi sobie jedynie z dokonywa­niem trafnych wyborów rynkowych.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

MOŻLIWOŚĆ ZMIAN

Zmiany są możliwe, lecz potrzeb­ne jest zaangażowanie w ten proces superarbitra – państwa, a w dobie powszechnej integracji – również struktur o charakterze ponadpań­stwowym. Zainteresowani rywalizacją producenci, właściciele stacji radio­wych i telewizyjnych, wydawcy i redaktorzy prasowi prowadzą ciągłą walkę o klienta. Chodzi o zawładnięcie jego wyobraźnią i czasem, przy­wiązanie do danego programu, tytułu, rozgłośni. O podanie bardzo „atrakcyjnych” recept na życie, które niestety jawią się bardzo często, jako spryt i przewaga fizyczna, oszustwo, sukces przez pieniądze, za które można mieć wszystko, łatwy seks, płytką rozrywkę.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.