W PEWNYCH WARUNKACH

Trudno jest skupić razem jądra atomu, ponieważ zawsze mają do­datnie ładunki elektryczne, które je od siebie odpychają. Gdyby materia mogła składać się tylko z neutronów, ta­kie odpychanie nie występowałoby. Uważa się, że w pew­nych określonych warunkach, zwłaszcza w bardzo cięż­kich gwiazdach, może istnieć czysta „neutronowa” ma­teria. Należy się spodziewać, że centralna część bardzo ciężkich gwiazd jest prawie całkowicie zbudowana z ma­terii „neutronowej”; jest ona tak gęsta, że pudełko zapałek tej materii ważyłoby miliardy ton.Temperatury również wahają się od niewyobrażalnie niskich do wysokich, przy prawie zerze absolutnym w przestrzeni międzygalaktycznej do milionów stopni wewnątrz widzialnych gwiazd, gdzie zachodzą procesy ter­mojądrowe.

ZRÓŻNICOWANA WIELKOŚĆ

Inną bardzo zróżnicowaną wielkością we Wszechświecie jest energia. Wystarczy porównać ilość energii uzyskiwaną przez człowieka z paliw kopalnych czy jądrowych z ilością energii wydalanej przez Słońce, która jest sto miliardów razy większa. Wszystko to jest jednak tylko ziarenkiem w porównaniu z energią wysy­łaną przez gwiazdę, kiedy znajduje się ona w silnie wy­buchowym okresie znanym jako supernowa. Podczas ta­kiego niszczącego procesu gwiazda może zwiększyć swą jasnosc nawet o sto milionów w stosunku do wartości normalnej i może świecić silniej niż cała galaktyka, w której się znajduje.

KARZEŁEK WE WSZECHŚWIECIE

Człowiek okazuje się zwykłym karzełkiem przy takim ogromie. Jak zatem możemy zachować optymizm albo nie popasc w głęboką depresję? A nawet gdybyśmy zaczęli rozumieć procesy sterujące Wszechświatem, jak uzyskać efektywną kontrolę nad nimi? W obliczu tego równie dobrze moglibyśmy się poddać i przyłączyć do pesymi­stów oddających cześć nieskończonemu, które nas otacza W końcu powinniśmy potulnie zaakceptować to, co jest nieuchronne, zamiast stale się przeciw temu buntować.Ostatnie odkrycia pozwalają na większy optymizm co do roli, jaką moglibyśmy odegrać pomimo naszej znikomości. Jedynym argumentem przemawiającym za nami jest inteligencja i wszystko, co się z nią wiąże, a to już rzeczywiście dużo.

JEDYNY INTELIGENTNY GATUNEK

Jesteśmy jedynym gatunkiem na Ziemi, który dysponował dostateczną inteligencją na to, by wykształcić mowę i pismo, co pozwala nam wykorzystywać mądrość naszych ojców i przodków. Doprowadziło to do rewolucji nauko­wej w ostatnich trzech stuleciach i dzięki temu człowiek stał się naczelnym stworzeniem na naszej planecie. Po­zwoliło to nam także na lepsze poznanie naszej natury a głownie procesów myślowych. Moglibyśmy oczekiwać, że batalia o to została ostatecz­nie skończona w 1859 roku publikacją Darwina O po­chodzeniu gatunków. Teoria Darwina o ewolucji człowieka dzięki przetrwaniu jednostek najlepiej przystosowanych wywołała ogromną reakcję.

DZIĘKI EWOLUCJI

Bitwa rozgorzała gwałtownie w ciągu następnych lat, zwłaszcza podczas debaty publicz­nej w czerwcu 1860 roku między biologiem T. H. Hux- leyem, występującym w imieniu Darwina, a biskupem Wilberforce z Oxfordu, reprezentującym Boga. Biskup wyśmiał tezy Darwina, kończąc sarkastycznym zapytaniem Huxleya o to, czy ten wywodzi się od małpy ze strony babki czy dziadka. Huxley po mistrzowsku zaprezento­wał dowody na istnienie ewolucji i zakończył stwierdze­niem, że wolałby mieć za przodka małpę niż taką prosty­tutkę intelektualną jak biskup (na co pani Brewster zemdlała i musiano ją wynieść, przez co zyskała nie­śmiertelną sławę).Ale bitwa nie była skończona. Zwolennicy Boga jedy­nie się wycofali, aby opatrzyć rany i przegrupować się. Fakt, że ciało człowieka powstało dzięki ewolucji niższych zwierząt, akceptuje się niemal powszechnie, umysł nasz jednak nie jest zaliczany do tej samej kategorii.

BADAJĄC LUDZKI UMYSŁ

Nawet niektórzy najwięksi badacze zajmujący się ludzkim umy­słem nie uważają, że jest on jedynie wynikiem bardzo użytecznej ewolucji mózgu i że procesy myślowe są cał­kowicie uzależnione od reakcji fizycznych, które występu­ją w złożonym organizmie. Jedynym poglądem, jaki może przyjąć optymista, jest to, że mózg tłumaczy rozum. Oka­zuje się to bardziej wiarygodne, w miarę jak powoli wyjaśnia się fantastycznie złożone kierowanie wszystkimi elementami procesów myślowych przez mózg.Co więcej, antyspołeczne występki zboczeńców seksual­nych i jednostek agresywnych czy spekulantów są leczone za pomocą operacji mózgu czy odpowiednich lekarstw; marzenia i inne elementy snu, strach, wspomnienia’ i ró­żne emocje, mogą być kontrolowane impulsami elektrycz­nymi przepływającymi przez odpowiednie części mózgu.

WZRASTAJĄCA WŁADZA

Ta wzrastająca władza nad umysłem i wynikające stąd ograniczenie wolności może w przyszłości stworzyć ogrom­ne problemy społeczne, a już w tej chwili wkracza na grunt prawa karnego. Ale jest to jedynie cienki koniec kima; nie ma widocznej przeszkody stojącej na drodze fizycznej kontroli mózgu nad umysłem w celu zatrzyma­nia odchyleń. Możemy oczekiwać, że w końcu cały świat umysłu ulegnie redukcji do świata fizycznego.Dla wielu sytuacja taka wcale nie jest optymistyczna, a wręcz przeciwnie, jak najbardziej pesymistyczna. Będą oni opłakiwać utratę spontaniczności i artystycznej inspi­racji, kiedy człowiek zostanie zredukowany do roli ma­szyny. Twierdzą, że człowiek stanie się niczym innym jak robotem.

UŻYCIE INTELIGENCJI CZŁOWIEKA

Jest to absolutny nonsens; człowiek zawsze za­chowa wspaniałe twórcze możliwości kreowania dzieł sztuki, które dadzą innym ludziom wielką satysfakcję emocjonalną. To, że umiemy leczyć pewne choroby psy­chiczne, nie powoduje zamienienia, pacjenta w robota rzeczywistości staje się on po leczeniu bardziej war­tościową istotą ludzką. Tego typu osiągnięcie możemy zawdzięczac nowym horyzontom myślowym, zdobytym w ostatnim stuleciu, dzięki temu, co nazywamy rewolu­cją umysłową.Optymiści wyrażają nadzieję, że człowiek użyje swej inteligencji, aby udoskonalić siebie samego i w ten sposób przyspieszyć zrozumienie siebie i panowanie nad sobą i otoczeniem. Doskonalenie siebie nie nastąpi w powol­nym biegu naturalnej ewolucji, kiedy to zauważalne zmiany pojawiają się po milionach lat, lecz w ciągu dzie­siątek lat. Przykładem tego jest stworzenie sztucznych srodkow wspomagających proces intelektualny. Pozwoliły one na wysłanie statków kosmicznych na Księżyc i plane­ty układu słonecznego. Osiągnięto już wiele, a jeszcze więcej dowiemy się o umyśle w niedalekiej przyszłości.